Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de
onderstaande begrippen het volgende verstaan:
• Beveiligingsbedrijf: Het Beveiligingsbedrijf, lid
van de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven,
dat zich heeft verbonden tot het verrichten van de
Diensten.
• Consument: een natuurlijk persoon, die niet
handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
• Diensten: de door het Beveiligingsbedrijf aan
Opdrachtgever verleende diensten.
• Opdrachtgever: een ieder met wie het
Beveiligingsbedrijf een Overeenkomst sluit of ten
behoeve van wie het Beveiligingsbedrijf goederen of
diensten levert.
• Overeenkomst: de overeenkomst tussen het
Beveiligingsbedrijf en Opdrachtgever met
betrekking tot het verrichten van de Diensten, in
welke vorm of onder welke titel dan ook.
• Toegangsmiddelen: alle benodigdheden om
toegang te krijgen tot de locaties waar de Diensten
dienen te worden verricht, waaronder sleutels,
keycards, druppels, wachtwoorden en
toegangscodes en andere inlog- of toegang
systemen.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsverhoudingen tussen het Beveiligingsbedrijf en de
Opdrachtgever, waaronder begrepen alle
Overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, leveringen en
rechtshandelingen van het Beveiligingsbedrijf en alle
Diensten.
2. Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel
uit van de Overeenkomst. Het Beveiligingsbedrijf
behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden
te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na
bekendmaking door Beveiligingsbedrijf. Indien
Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de
wijziging, is deze gerechtigd de Overeenkomst binnen
twee weken na bekendmaking als bedoeld in dit artikel
op te zeggen, zonder recht op schadevergoeding.
3. Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden
van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden
nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige
bepalingen volledig van kracht. De nietige of vernietigde
bepaling zal worden vervangen door een door de partijen
in redelijkheid op te maken geldige bepaling, welke
zoveel als mogelijk dezelfde beoogde rechtsgevolgen
heeft.
5. In geval enige bepaling van de (schriftelijke)
Overeenkomst in strijd mocht zijn met de bepalingen van
deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling van
de Overeenkomst.
Artikel 3. Offertes en aanbiedingen, totstandkoming en
duur van de Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook,
van het Beveiligingsbedrijf zijn vrijblijvend, tenzij een
termijn voor aanvaarding is vermeld.
2. Wanneer er geen termijn voor aanvaarding is vermeld,
vervalt het aanbod in ieder geval na 14 dagen.
3. Wanneer het beveiligingsbedrijf kosten in rekening wenst
te brengen voor het uitbrengen van een offerte, wordt de
Opdrachtgever hierover vooraf geïnformeerd.
4. De Overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke
bevestiging van het Beveiligingsbedrijf van de
aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever, of
op het moment dat het Beveiligingsbedrijf de uitvoering
van de Overeenkomst is aangevangen.
5. Tenzij schriftelijk anders is overeenkomen of uit de aard
van de prestatie voortvloeit dat die eenmalig is, wordt de
Overeenkomst voor bepaalde tijd aangegaan, met een
looptijd van 12 maanden.
Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Het Beveiligingsbedrijf voert de Overeenkomst en
Diensten als goed opdrachtgever uit naar beste inzicht en
vermogen, gebaseerd op de door de Opdrachtgever
verstrekte informatie, overeenkomstig de wettelijke
voorschriften en de gedragsregels van de Particuliere
Beveiligingsorganisaties van de Vereniging Erkende
Beveiligingsbedrijven.
2. Bijzondere eisen en wensen die door de Opdrachtgever
aan de Diensten worden gesteld dienen voor het sluiten
van de Overeenkomst door de Opdrachtgever schriftelijk
te worden gemeld.
3. Het Beveiligingsbedrijf gaat uitsluitend
inspanningsverplichtingen aan en garandeert niet of staat
niet in voor het bereiken van het beoogde of overeen
gekomen doel. Evenmin garandeert het
Beveiligingsbedrijf de veiligheid van de door haar
beveiligde objecten en personen en verstrekt geen
garanties met betrekking tot het uitblijven van
omstandigheden en schadeoorzaken – waaronder maar
niet beperkt tot brand, vernieling, inbraak, diefstal,
verlies, letsel, bedreiging of overlijden – en de daarmee
samenhangende (schade)gevolgen, die met de Diensten
worden getracht te beperken of voorkomen.
4. Het Beveiligingsbedrijf heeft het recht voor de uitvoering
van de Overeenkomst en Diensten naar eigen inzicht
derden in te schakelen.
5. Het Beveiligingsbedrijf bepaalt op welke wijze de
Diensten zullen worden ingevuld teneinde het beoogde
doel te bereiken. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het
opvolgen van instructies van Opdrachtgever welke niet
zijn overeengekomen of afbreuk kunnen doen aan het
behalen van het beoogde doel. Indien de Opdrachtgever
tijdens de uitoefening van de Overeenkomst aan het
Beveiligingsbedrijf instructies geeft die niet schriftelijk
zijn overeengekomen in de Overeenkomst en die leiden
tot een wijziging en/of beïnvloeding van de Diensten, dan
is uitsluitend de Opdrachtgever verantwoordelijk voor
alle gevolgen die uit deze instructies voortvloeien en
dient hij het Beveiligingsbedrijf daar voor schadeloos te
stellen en daartegen te vrijwaren. Opdrachtgever is niet
gehouden tot het verrichten van de Diensten buiten de
overeengekomen locaties.
6. De Opdrachtgever dient zich maximaal in te spannen een
goede uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te
maken en te bevorderen. De Opdrachtgever draagt er op
eigen kosten en risico zorg voor dat alle informatie,
vergunningen, Toegangsmiddelen, voorzieningen en
overige middelen waarvan het Beveiligingsbedrijf heeft
aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering
van de Overeenkomst, of waarvan de Opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of het
verlenen van de Diensten, tijdig aan het
Beveiligingsbedrijf ter beschikking staan.
7. Opdrachtgever verplicht zich om het Beveiligingsbedrijf
in de gelegenheid te stellen de Overeenkomst uit te
voeren onder omstandigheden die voldoen aan de
wettelijke veiligheidseisen en andere toepasselijke
voorschriften. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle
informatie en (hulp)materialen, waarvan het
Beveiligingsbedrijf aangeeft dat deze noodzakelijk zijn
of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
Algemene Leveringsvoorwaarden VEB –PBO versie 2016.1.1 Pagina 2 van 7
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van de Overeenkomst, tijdig aan het Beveiligingsbedrijf
wordt verstrekt. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan
deze verplichting voldoet, heeft het Beveiligingsbedrijf
het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de
nalatigheid van Opdrachtgever, waaronder kosten van het
door het Beveiligingsbedrijf zelf verkrijgen van die
middelen, volgens redelijke tarieven aan Opdrachtgever
in rekening te brengen.
8. Indien door het Beveiligingsbedrijf in het kader van de
Overeenkomst Diensten worden verricht in of bij het
object, draagt Opdrachtgever zorg voor de door het
Beveiligingsbedrijf gewenste faciliteiten. Deze
faciliteiten omvatten in ieder geval
communicatiemiddelen, voldoende verwarming,
verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening,
telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO-uitrusting.
De kosten hiervoor zijn voor rekening van de
Opdrachtgever.
9. Alle door het Beveiligingsbedrijf geleverde of ter
beschikking gestelde apparatuur, software, hulpmiddelen,
Toegangsmiddelen, materialen en/of documenten blijven
te allen tijde eigendom van het Beveiligingsbedrijf, tenzij
schriftelijk anders overeen gekomen.
10. In het geval is overeengekomen dat de Overeenkomst in
fases zal worden uitgevoerd, kan het Beveiligingsbedrijf
pas worden verplicht tot de uitvoering van een volgende
fase, wanneer de voorgaande fases door de
Opdrachtgever goedgekeurd zijn en betaald indien voor
die fase één of meer separate facturen zijn gezonden.
11. Wanneer de uitvoering van de Diensten wordt vertraagd
door omstandigheden waarvoor de Opdrachtgever
verantwoordelijk is, kan het Beveiligingsbedrijf de voor
hem daaruit voortvloeiende schade op de Opdrachtgever
verhalen.
12. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid
en volledigheid van alle door hem aan het
Beveiligingsbedrijf verstrekte informatie en
uitvoeringsvoorschriften.
13. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade verband
houdende met alle door hem verstrekte of
voorgeschreven plannen, ontwerpen, constructies,
materialen, hulppersonen, leveranciers,
uitvoeringsvoorschriften en door hem goedgekeurde
ontwerpen of beveiligingsplannen van het
Beveiligingsbedrijf.
14. In geval van verlies, beschadiging of disfunctioneren van
Toegangsmiddelen in gebruik bij het Beveiligingsbedrijf,
stelt het Beveiligingsbedrijf de Opdrachtgever daarvan zo
spoedig mogelijk in kennis. Opdrachtgever dient voor
eigen rekening en risico zorg te dragen voor de eventuele
vervanging van de sloten, vervanging of blokkering van
de toegangssystemen en/of Toegangsmiddelen, alsmede
het verstrekken van nieuwe Toegangsmiddelen aan het
Beveiligingsbedrijf.
15. Controles of bezoeken naar aanleiding van een
alarmmelding komen te allen tijde voor rekening van
Opdrachtgever, ongeacht de oorzaak van de
alarmmelding.
16. Indien het Beveiligingsbedrijf een strafbaar feit ontdekt,
dan rapporteert hij dat aan de Opdrachtgever.
Opdrachtgever is bevoegd tot het doen van aangifte van
dit strafbaar feit. Het Beveiligingsbedrijf behoudt zich
het recht voor om zelf aangifte te doen indien het nalaten
daarvan mogelijk kan leiden tot schade voor het
Beveiligingsbedrijf of indien het beveiligingsbedrijf door
het nalaten van aangifte mogelijk zelf een strafbaar feit
pleegt. Aangifte door het Beveiligingsbedrijf geschiedt
onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Het
Beveiligingsbedrijf kan nimmer aansprakelijk worden
gehouden voor schade van derden of Opdrachtgever ten
gevolge van de aangifte. Opdrachtgever vrijwaart het
Beveiligingsbedrijf voor alle aanspraken dienaangaande.
17. Kosten welke opdrachtgever zelfstandig en/of met
medewerking van derden maakt om een (mogelijk)
strafbaar feit of feiten nader te onderzoeken of te
ontdekken, kunnen niet bij Het Beveiligingsbedrijf in
rekening worden gebracht tenzij Het Beveiligingsbedrijf
hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
18. Wanneer de start en de voortgang van de Diensten wordt
vertraagd door omstandigheden waarvoor de
Opdrachtgever verantwoordelijk is, kan het
Beveiligingsbedrijf de voor hem daaruit voortvloeiende
schade op de Opdrachtgever verhalen.
Artikel 5. Wijziging Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt
dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen of aan te
vullen, waaronder mede wordt begrepen het wijzigen van
de omstandigheden of het risicoprofiel van de personen
of objecten waar de werkzaamheden van het
Beveiligingsbedrijf betrekking op heeft, zullen het
Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever hierover in
overleg treden.
2. Een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst kan
het tijdstip van voltooiing van de Overeenkomst
beïnvloeden. Het Beveiligingsbedrijf zal de
Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen. De
Opdrachtgever kan zich in dat geval niet meer beroepen
op de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn.
3. Het Beveiligingsbedrijf is bevoegd om wanneer het uit de
wijziging of aanvulling van de Overeenkomst
voortvloeiende meer- of minderwerk financiële
consequenties heeft, deze door te berekenen aan de
Opdrachtgever. Het Beveiligingsbedrijf zal de
Opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte brengen.
4. De verrekening van het meer- of minderwerk zal plaats
vinden bij de einddeclaratie.
5. Het Beveiligingsbedrijf is niet bevoegd kosten voor
meerwerk in rekening te brengen wanneer de oorzaak van
het meerwerk gelegen is in omstandigheden die het
Beveiligingsbedrijf te verwijten zijn.
6. Het Beveiligingsbedrijf is bevoegd kostenverhogende
omstandigheden waaraan een wettelijk voorschrift ten
grondslag ligt, door te berekenen aan de Opdrachtgever.
Artikel 6. Leveringstermijn en voltooiing van de
Overeenkomst
1. Het Beveiligingsbedrijf zal zich inspannen de voltooiing
van de Overeenkomst binnen de opgegeven periode of
tijdvak te realiseren. Een overeengekomen periode,
tijdvak, aanvangsdatum of einddatum is geen fatale
termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij niet-tijdige aflevering dient de Opdrachtgever het
Beveiligingsbedrijf derhalve schriftelijk in gebreke te
stellen en een redelijke termijn voor nakoming te geven.
2. Het Beveiligingsbedrijf brengt de Opdrachtgever
desgewenst op de hoogte van de voltooiing van de
uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever
wordt geacht de uitvoering van de Overeenkomst, dan
wel het resultaat van de werkzaamheden van het
Beveiligingsbedrijf te hebben aanvaard 1) wanneer hij
dat aan het Beveiligingsbedrijf verklaart, of 2) indien hij
niet binnen 2 werkdagen na de uitvoering van de
Overeenkomst voltooid is, schriftelijk en onderbouwd
daartegen bezwaar heeft gemaakt, voorzien van een
opgave van de nog te verrichten werkzaamheden.
Artikel 7. Prijzen en betaling
1. Alle door het Beveiligingsbedrijf in offertes,
aanbiedingen of Overeenkomsten vermelde prijzen zijn
exclusief belastingen, waaronder begrepen
omzetbelasting (BTW), en andere van overheidswege
opgelegde heffingen, tenzij anders aangegeven. De in de
offertes aan Consumenten vermelde prijzen zijn inclusief
btw, tenzij anders is aangegeven.
Algemene Leveringsvoorwaarden VEB –PBO versie 2016.1.1 Pagina 3 van 7
2. Het Beveiligingsbedrijf is te allen tijde gerechtigd
kostenverhogende omstandigheden waaraan een wettelijk
voorschrift ten grondslag ligt, of stijgingen in de kosten
die het gevolg zijn van buiten haar invloedssfeer gelegen
omstandigheden of door verhoging van de inkoopprijzen,
door te berekenen aan de Opdrachtgever. De
Opdrachtgever is niet gerechtigd naar aanleiding van
deze verhogingen de overeenkomst tussentijds te
beëindigden. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen
drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, is de
Opdrachtgever die handelt als Consument gerechtigd om
de Overeenkomst te beëindigen binnen 30 dagen na
kennisgeving van de betreffende aanpassing tegen de
datum waarop de aanpassing in werking treedt, tenzij het
Beveiligingsbedrijf naar aanleiding daarvan de
aangekondigde aanpassing alsnog intrekt in welk geval
de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke voorwaarden
voortduurt.
3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting,
opschorting of verrekening. Door de Opdrachtgever
gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de
eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in
de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst
open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4. Het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever kunnen
overeenkomen dat de werkzaamheden, of de levering van
producten of diensten, op basis van nacalculatie wordt
uitgevoerd. Het Beveiligingsbedrijf brengt in dit geval de
Opdrachtgever vooraf op de hoogte van het te hanteren
uurtarief en de geschatte materiaalkosten. Bij gebreke
daarvan geldt een redelijk uurtarief en redelijke
materiaalkosten.
5. Tenzij anders is overeengekomen, kan het
Beveiligingsbedrijf geheel naar eigen keuze de verrichtte
werkzaamheden in rekening te brengen door middel van
voorschotnota’s, tussentijdse facturen en eindfacturen.
6. Betaling van de door het Beveiligingsbedrijf ingediende
voorschotnota’s dient voor de aanvang van de uitvoering
van de Overeenkomst plaats te vinden. Betaling van de
overige facturen dient binnen 30 dagen na factuurdatum
plaats te vinden. Bezwaren tegen de hoogte van de
declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
7. De administratie van het Beveiligingsbedrijf strekt tot
volledig bewijs ter zake hetgeen Opdrachtgever aan het
beveiligingsbedrijf is verschuldigd behoudens door
Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
8. Indien de Opdrachtgever de uit hoofde van de
Overeenkomst verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt,
is deze, zonder dat aanmaning of ingebrekestelling
noodzakelijk is, over het opeisbare bedrag de wettelijke
handelsrente ex art. 6:119a BW verschuldigd
onverminderd de overige rechten van het
Beveiligingsbedrijf. De Opdrachtgever die als consument
handelt, is de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW
verschuldigd. Daarnaast is de Opdrachtgever verplicht tot
vergoeding van de door het Beveiligingsbedrijf
gemaakte, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke
incassokosten.
9. Voor de hoogte van de buitengerechtelijke
(incasso)kosten geldt het volgende:
• voor zover de Opdrachtgever handelt als
Consument, maakt het Beveiligingsbedrijf
aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke
maximaal toegestane vergoeding van
buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald
in en wordt berekend conform het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten,
voor zover het openstaand bedrag – na het intreden
van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen
veertien dagen gerekend vanaf de dag liggende na
de dag van aanmaning door de het
Beveiligingsbedrijf wordt voldaan;
• voor zover de Opdrachtgever niet handelt als
Consument, maakt het Beveiligingsbedrijf in
afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk
Wetboek en tevens in afwijking van het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
aanspraak op een vergoeding en betaling van de
buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu
alsdan worden als volgt worden vastgesteld:
- over de eerste Euro 10.000,- : 15%;
- over het meerdere tot Euro 25.000,- :10%;
- over het meerdere tot Euro 50.000,- : 5%;
met een minimum van Euro 250,-.
Indien het Beveiligingsbedrijf aantoont hogere kosten te
hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in
aanmerking.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Het Beveiligingsbedrijf is jegens de Opdrachtgever
uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, die het
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het
Beveiligingsbedrijf of haar medewerkers en is te allen
tijde beperkt tot de aansprakelijkheid en schade die door
de lopende aansprakelijkheidsverzekering van het
Beveiligingsbedrijf wordt gedekt.
2. Het Beveiligingsbedrijf is nimmer aansprakelijk voor
schade in de volgende gevallen:
• het schade veroorzakende feit bij de uitvoering van
de Overeenkomst reeds waarneembaar aanwezig
was en de Opdrachtgever op dat moment daarvan
geen melding heeft gemaakt;
• de schade het gevolg is van onjuist gebruik of
onvoldoende onderhoud van het te beveiligen
object door de Opdrachtgever;
• zonder toestemming van het Beveiligingsbedrijf is
afgeweken van het veiligheidsplan, gegeven
instructies of aanwijzingen;
• de Opdrachtgever het Beveiligingsbedrijf
onvoldoende in de gelegenheid stelt de oorzaak van
de schade weg te nemen.
3. Indien het Beveiligingsbedrijf aansprakelijk is, is die
aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe en
materiele schade die het uitsluitend gevolg is van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
schriftelijk vastgelegde verplichtingen uit de
Overeenkomst door het Beveiligingsbedrijf en
Opdrachtgever het Beveiligingsbedrijf daarvoor tijdig in
gebreke heeft gesteld waarbij het Beveiligingsbedrijf in
de gelegenheid is gesteld het gebrek te herstellen.
4. In geen geval is het Beveiligingsbedrijf aansprakelijk
voor enige vorm van indirecte of gevolgschade,
waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot
vertragingsschade, omzet- of winstderving, gemiste
besparingen, bedrijfsstoringen, verlies aan capaciteit of
inzet van mensen of productiemiddelen en
bedrijfssluiting.
5. Schade dient binnen 14 dagen na ontdekking, doch
uiterlijk binnen 30 dagen na levering, door
Opdrachtgever schriftelijk bij het beveiligingsbedrijf
gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op
schadevergoeding en alle overige aanspraken. Iedere
aansprakelijkheid vervalt in ieder geval drie maanden na
levering van de producten of diensten waar de schade
mee samenhangt, tenzij de schade geldig en tijdig
overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld.
6. De aansprakelijkheid van het Beveiligingsbedrijf is te
allen tijde beperkt tot het bedrag van de factuur exclusief
btw van de levering waar de schade mee verband houdt,
doch met een maximum van EUR 20.000,- per
gebeurtenis of samenhangende gebeurtenissen en tot
maximaal EUR 60.000 per jaar. Onverminderd de
voorgaande beperkingen, is de aansprakelijkheid voor
schade in ieder geval beperkt tot het daadwerkelijk door
de verzekeraar van het Beveiligingsbedrijf uitgekeerde
bedrag.
Algemene Leveringsvoorwaarden VEB –PBO versie 2016.1.1 Pagina 4 van 7
7. Het Beveiligingsbedrijf is niet aansprakelijk voor schade
indien 1) het Beveiligingsbedrijf haar werkzaamheden
heeft moeten uitvoeren zonder een goedgekeurd
veiligheidsplan, of 2) de schade het gevolg is van
onjuistheid van de door de Opdrachtgever verstrekte
informatie, 3) onvolkomenen die zijn ontstaan bij het
doorgeven of toezenden van gegevens en
Toegangsmiddelen, 4) verlies of diefstal van
Toegangsmiddelen, of 5) problemen bij het bereiken van
door Opdrachtgever opgegeven contactpersonen.
8. De Opdrachtgever zal het Beveiligingsbedrijf schadeloos
stellen voor en vrijwaren van alle aanspraken van derden
(waaronder begrepen aanspraken van werknemers van
het Beveiligingsbedrijf uit hoofde van schending van de
artikelen 7:611 en 7:658 BW) verband houdende met de
uitvoering van de Overeenkomst en schade die voor het
Beveiligingsbedrijf kan ontstaan en die krachtens deze
algemene voorwaarden voor rekening van de
Opdrachtgever komt.
Artikel 9. Overmacht
1. Indien de uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van
overmacht wordt vertraagd of belemmert, is het
Beveiligingsbedrijf gerechtigd de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst door
middel van een schriftelijke verklaring te beëindigen,
zonder verplichting tot schadevergoeding.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop het
Beveiligingsbedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor het Beveiligingsbedrijf niet in staat is de
verplichtingen na te komen, waaronder, maar niet beperkt
tot werkstakingen, ziekte van personeelsleden,
arbeidsgeschillen, stroom- computer- telefoon- en
telefaxstoringen, disfunctioneren van alarmsystemen,
ongewone verkeersdrukte of weersomstandigheden,
tekortkomingen van derden, waaronder leveranciers en
onderaannemers, die door het Beveiligingsbedrijf ten
behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst zijn
ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt
door derden of maatregelen van overheidswege.
3. Het Beveiligingsbedrijf is gerechtigd gedurende de
periode dat de overmacht zich voordoet de verplichtingen
uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten. Het
Beveiligingsbedrijf is niet tot enige schadevergoeding
jegens de Opdrachtgever gehouden, indien zij wegens
overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen
nakomen. Indien deze periode langer duurt dan twee
maanden zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk in
overleg te treden aangaande een redelijke oplossing van
de ontstane situatie.
Artikel 10. Intellectueel eigendom
1. De rechten van intellectuele eigendommen op alle
documenten zoals tekeningen, afbeeldingen, technische
beschrijvingen en ontwerpen die in het kader van een
aanbieding, offerte of de Overeenkomst tot stand zijn
gebracht, berusten bij het Beveiligingsbedrijf. Het is de
Opdrachtgever niet toegestaan, zonder schriftelijke
toestemming van het Beveiligingsbedrijf deze
documenten te verveelvoudigen, openbaar te maken of
aan derden te verstrekken.
2. Wanneer een aanbieding of offerte niet tot een
Overeenkomst leidt, dient de Opdrachtgever alle tot die
aanbieding of offerte behorende documenten op eerste
verzoek van het Beveiligingsbedrijf retour te zenden of te
vernietigen.
Artikel 11. Zekerheid
1. Wanneer na het sluiten van de Overeenkomst het
Beveiligingsbedrijf er redelijkerwijs niet op kan
vertrouwen dat de Opdrachtgever zijn
betalingsverplichting volledig en tijdig zal nakomen, kan
het Beveiligingsbedrijf van Opdrachtgever zekerheid
bedingen voor al diens bestaande en toekomstige
verplichtingen. Het Beveiligingsbedrijf is, zolang de
zekerheidstelling uitblijft, bevoegd de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten en/of, nadat Opdrachtgever
daartoe in gebreke is gesteld, de Overeenkomst te
ontbinden.
2. Alle door het Beveiligingsbedrijf in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever
geleverde of ter beschikking gestelde goederen, blijven
eigendom van het Beveiligingsbedrijf totdat de
Opdrachtgever al haar verplichtingen jegens het
Beveiligingsbedrijf is nagekomen, waaronder begrepen
de betaling van alle gedurende de looptijd van die
overeenkomst verschuldigd(e) (te worden) bedragen
alsmede eventuele vertragingsrente en/of incassokosten.
Artikel 12. Data en geheimhouding
1. Het Beveiligingsbedrijf registreert en bewaart
persoonsgegevens van de Opdrachtgever. Door het
verstrekken van de opdracht aan het Beveiligingsbedrijf
geeft de Opdrachtgever daarmee uitdrukkelijk
toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens
van de Opdrachtgever. het Beveiligingsbedrijf behandelt
deze persoonsgegevens in overeenstemming met de
privacyverklaring van het Beveiligingsbedrijf.
2. Op alle persoonsgegevens die het Beveiligingsbedrijf van
de Opdrachtgever ontvangt of zelf verzamelt bij de
uitvoering van de Overeenkomst, rust een
geheimhoudingsplicht jegens derden. het
Beveiligingsbedrijf zal deze informatie niet voor een
ander doel gebruiken dan waarvoor het deze heeft
verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht
dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. Deze
geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
• voor zover de Opdrachtgever uitdrukkelijke
toestemming heeft gegeven om de informatie aan
derden te verschaffen;
• indien het verstrekken van de informatie aan derden
logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering
van de Overeenkomst;
• indien er een wettelijke verplichting bestaat om de
informatie aan een derde te verstrekken; of
• indien persoonsgegevens worden verstrekt aan
derden in hun hoedanigheid als subverwerker.
3. De Opdrachtgever geeft het Beveiligingsbedrijf het recht
om berichten op digitale wijze met haar en derden te
communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de
vertrouwelijkheid van de op deze wijze verzonden
informatie niet volledig gewaarborgd is of kan worden.
4. Het Beveiligingsbedrijf, de Opdrachtgever alsmede de
door één der partijen in het kader van de opdracht
ingeschakelde derden, zijn verplicht tot geheimhouding
van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van
de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door
de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit
de aard van de informatie, waaronder in elk geval
begrepen het beveiligingsplan, de dienstenschema’s en
instructies van het Beveiligingsbedrijf ter zake de
Diensten.
5. Opdrachtgever erkent dat toegang tot en verspreiding van
persoonlijke informatie van zichzelf of haar
medewerkers, vertegenwoordigers of met haar gelieerde
partijen in het belang van een juiste dienstverlening zoals
in deze overeenkomst vastgelegd, noodzakelijk kan zijn.
Opdrachtgever vrijwaart het Beveiligingsbedrijf voor
eventuele aanspraken van derden die daarmee
samenhangen.
Artikel 13. Beëindiging en opschorting
1. Onverminderd het bepaalde in deze algemene
voorwaarden geldt dat een Overeenkomst voor
Algemene Leveringsvoorwaarden VEB –PBO versie 2016.1.1 Pagina 5 van 7
onbepaalde tijd slechts kan worden opgezegd met
inachtneming van een Opzegtermijn van zes (6)
maanden.
2. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds
worden opgezegd en slechts tegen het einde van de
looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van drie
(3) maanden. Bij gebreke van een tijdige opzegging
wordt de Overeenkomst opnieuw voor dezelfde periode
en onder dezelfde voorwaarden voortgezet, totdat die
rechtsgeldig wordt beëindigd. In afwijking van het
voorgaande geldt voor een Opdrachtgever die handelt als
consument dat de Overeenkomst van rechtswege eindigt
na afloop van de looptijd van de Overeenkomst. Indien
de Overeenkomst vervolgens stilzwijgend wordt
voortgezet geldt die voor onbepaalde tijd en kan die te
allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van
zes (6) maanden schriftelijk per aangetekende post
worden opgezegd.
3. Het Beveiligingsbedrijf is onder meer bevoegd de
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang kosteloos te
beëdigingen of ontbinden, één en ander onverminderd het
recht van het Beveiligingsbedrijf om schadevergoeding te
vorderen, indien:
de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard
of daartoe een aanvraag is ingediend, aan
Opdrachtgever (voorlopig) surséance van betaling
is verleend of is toegelaten tot de schuldsanering uit
hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen; de Opdrachtgever de verplichtingen uit
de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig
nakomt;na het sluiten van de Overeenkomst het
Beveiligingsbedrijf ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat 1)
de Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal
nakomen, of 2) het Beveiligingsbedrijf de
Overeenkomst niet als goed opdrachtnemer kan
uitvoeren;
• na het sluiten van de Overeenkomst er een zodanige
wijziging is van omstandigheden dat het
Beveiligingsbedrijf de Overeenkomst niet meer wil
of kan uitvoeren, dan wel niet meer onder gelijke
voorwaarden;
• het Beveiligingsbedrijf de Opdrachtgever bij het
sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft
zekerheid te stellen voor de nakoming en deze
zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
• de verzekeringsdekking van het Beveiligingsbedrijf
met betrekking tot de Overeenkomst of Diensten
om welke reden dan ook komt te vervallen of
ingrijpend wordt gewijzigd;
• er sprake is van een wijziging in de wet- en
regelgeving met ingrijpende gevolgen voor de
verplichtingen van het Beveiligingsbedrijf uit
hoofde van de Overeenkomst.
4. Bij beëindiging van de Overeenkomst zijn alle
vorderingen van het Beveiligingsbedrijf op de
Opdrachtgever direct opeisbaar, is de Opdrachtgever
gehouden tot onmiddellijke teruggave van alle nog niet
betaalde zaken en heeft het Beveiligingsbedrijf het recht
en wordt zij hierbij door Opdrachtgever onherroepelijk
gemachtigd zich al dan niet met gebruikmaking van de
Toegangsmiddelen toegang te verschaffen tot de
terreinen en gebouwen van de Opdrachtgever, deze te
betreden en de betreffende zaken in bezit te nemen.
5. De Opdrachtgever is slechts bevoegd de Overeenkomst te
ontbinden in geval van een toerekenbare tekortkoming
door het Beveiligingsbedrijf die ontbinding rechtvaardigt
en het Beveiligingsbedrijf daarbij na voorafgaande
ingebrekestelling door Opdrachtgever in verzuim is.
6. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot
personen en/of materiaal waarvan het Beveiligingsbedrijf
zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of
zich pleegt te bedienen, of de omstandigheden met
betrekking tot de personen of objecten waar de
werkzaamheden van het Beveiligingsbedrijf betrekking
op heeft welke van dien aard zijn dat de uitvoering van
de Overeenkomst onmogelijk dan wel dermate
bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat
nakoming van de verplichting onder de Overeenkomst in
redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is het
Beveiligingsbedrijf bevoegd de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen.
Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de Overeenkomst tussen het Beveiligingsbedrijf en de
Opdrachtgever, met inbegrip van de totstandkoming en
uitvoering daarvan en eventueel daarmee samenhangende
geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. Alle geschillen tussen het Beveiligingsbedrijf en de
Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd
aan de Nederlandse rechter in het arrondissement waar
het Beveiligingsbedrijf gevestigd is, dan wel – indien de
Opdrachtgever een Consument is – het arrondissement
waar de Opdrachtgever gevestigd is.
BIJZONDERE DIENSTEN
Artikel 15. Alarmcentrale
1. De alarmcentraledienst is een dienst waarbij de
aangewezen alarmcentrale meldingen van specifieke
beveiligingsapparatuur ontvangt en verwerkt om
vervolgens de instanties en/of personen te waarschuwen
conform de Overeenkomst en/of schriftelijke instructies
door Opdrachtgever.
2. Het Beveiligingsbedrijf zal daarbij zoveel mogelijk de
door Opdrachtgever schriftelijk opgegeven volgorde
aanhouden, maar is daaraan niet gebonden. Het
Beveiligingsbedrijf staat niet in voor de bereikbaarheid,
het handelen, nalaten of overig (adequaat) ingrijpen
door de gewaarschuwde personen en/of
(overheids)instanties.
3. Indien de melding daartoe aanleiding geeft, ter
beoordeling van het Beveiligingsbedrijf, is het
Beveiligingsbedrijf gerechtigd voor rekening van
Opdrachtgever te situatie ter plaatse te onderzoeken,
uitsluitend indien en voor zover zulks onderdeel is van
de Diensten.
4. Het Beveiligingsbedrijf heeft het recht gegevens
afkomstig van Opdrachtgever op te (laten) slaan in een
digitale databank. Op schriftelijk verzoek van
Opdrachtgever zal het Beveiligingsbedrijf een actueel
overzicht van de in de databank geregistreerde gegevens
toezenden.
5. Indien de door de alarmcentrale geregistreerde signalen
afwijken van de alarminstallatie en/of van
Opdrachtgever, zijn de gegevens van de door het
Beveiligingsbedrijf gebruikte alarmcentrale
doorslaggevend.
6. Mede ter voorkoming van nodeloze alarmering van de
politie en/of andere overheidsinstanties heeft het
Beveiligingsbedrijf het recht een alarmmelding eerst bij
Opdrachtgever te verifiëren. Bij meer dan 5 nodeloze
alarmmeldingen heeft het Beveiligingsbedrijf het recht
een bedrag van € 25,00 exclusief BTW per nodeloze
melding in rekening te brengen dan wel, na schriftelijke
waarschuwing, de Overeenkomst met onmiddellijke
ingang te beëindigen.
7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de plaatsing
van een alarminstallatie die geschikt is om aangesloten
te worden op de alarmcentrale van het
Beveiligingsbedrijf, de instandhouding van de
verbinding, het tijdig in- en uitschakelen van de
alarminstallatie en het gebruik van de alarminstallatie
overeenkomstig de instructies/gebruiksaanwijzing.
Algemene Leveringsvoorwaarden VEB –PBO versie 2016.1.1 Pagina 6 van 7
8. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de instructie
van derden (waaronder haar medewerkers) die met het
oog op de correcte uitvoering van deze Overeenkomst
op de hoogte dienen te zijn van de
bedieningsvoorschriften van de alarminstallatie en de
procedure die gevolgd wordt bij een alarmmelding.
9. Het Beveiligingsbedrijf is niet verantwoordelijk voor de
gevolgen van storingen of gebreken aan de
alarminstallatie, alarmcentrale en/of de verbinding, door
welke oorzaak ook.
10. Opdrachtgever is verplicht het Beveiligingsbedrijf
toegang te verlenen tot het object voor het verrichten
van noodzakelijke werkzaamheden aan de
alarminstallatie.
11. De alarmcentraledienst heeft slechts de functie van
signalering en garandeert Opdrachtgever niet het
voorkomen of achterwege blijven van schade
toebrengende oorzaken.
Artikel 16 Video-observatiedienst
1. De video-observatiedienst is een dienst waarbij het
Beveiligingsbedrijf zich verplicht om een alarmmelding
die bij de video-observatiecentrale binnenkomt te
verifiëren door te trachten een verbinding tot stand te
brengen met de bij Opdrachtgever geplaatste
opnameapparatuur om vervolgens de instanties en/of
personen te waarschuwen conform de Overeenkomst
en/of schriftelijke instructies door Opdrachtgever.
2. Het bepaalde in de artikelen 15.2 tot en met 15.11 van
deze voorwaarden is – mutatis mutandis – van
overeenkomstige toepassing op de video-
observatiedienst.
3. Bij preventief cameratoezicht voert het
Beveiligingsbedrijf overeenkomstig een met
Opdrachtgever vooraf overeengekomen tijdsschema
preventief toezicht uit via een videoverbinding met het
te beveiligen object.
4. De beeldkwaliteit van de videobeelden kan variëren,
waardoor het Beveiligingsbedrijf niet kan instaan voor
juiste en/of volledige waarneming.
Artikel 17. Boodschappendienst
1. De boodschappendienst is een dienst waarbij het
Beveiligingsbedrijf zich verplicht om een boodschap die
bij de centrale binnenkomt door te geven, of een gesprek
door te verbinden aan de overeengekomen personen
conform de Overeenkomst en/of schriftelijke instructies
door Opdrachtgever.
2. Het bepaalde in de artikelen 15.2 tot en met 15.11 van
deze voorwaarden is – mutatis mutandis – van
overeenkomstige toepassing op de boodschappendienst.
3. Het Beveiligingsbedrijf is slechts gehouden
boodschappen door te geven. Het Beveiligingsbedrijf zal
niet ingaan op verzoeken om informatie of commentaar
en zal geen klachten in behandeling nemen. Het
Beveiligingsbedrijf is niet aansprakelijk voor schade die
verband houdt met de onbereikbaarheid van de
opgegeven personen.
4. Indien het werkelijk aantal door te geven boodschappen,
gemeten over een periode van drie maanden, hoger blijkt
te zijn dan overeengekomen, zal het Beveiligingsbedrijf
het aantal extra boodschappen in rekening brengen, naar
evenredigheid van de vergoeding voor het
overeengekomen aantal boodschappen.
5. Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de
telefoon van Opdrachtgever wordt doorgeschakeld naar
de centrale van het Beveiligingsbedrijf, dan wel dat
bellers tussen de overeengekomen tijdstippen contact
opnemen met de centrale van het Beveiligingsbedrijf via
de daartoe aangewezen telefoonverbinding of nummer.
Artikel 18. Alarmopvolging en mobiele surveillancedienst
1. De mobiele surveillancedienst is een dienst waarbij een
medewerker naar aanleiding van een (alarm)melding, of
– indien zulks is overeen gekomen - naar aanleiding van
eigen waarneming of inschatting van de omstandigheden
of situatie, ter plaatse een onderzoek instelt. De
surveillancedienst kan ook bestaan uit het openen- en/of
sluiten van een object en/of het uitvoeren van preventieve
controleronden indien zulks is overeengekomen.
2. De Diensten zullen geen betrekking hebben op geschillen
of conflicten tussen de Opdrachtgever en derden. Het
Beveiligingsbedrijf is niet gehouden zich bloot te stellen
aan geweld of een gewelddadige omstandigheden.
3. Het bepaalde in de artikelen 15.2 tot en met 15.11 van
deze voorwaarden is – mutatis mutandis – van
overeenkomstige toepassing op de alarmopvolging en
mobiele surveillancedienst.
4. Het Beveiligingsbedrijf is niet aansprakelijk voor
vertragingen bij het uitvoeren van de Diensten die het
gevolg zijn van externe omstandigheden, zoals
verkeersdrukte en weersomstandigheden.
5. Indien Opdrachtgever niet is aangesloten bij de
alarmcentrale van het Beveiligingsbedrijf, maar bij een
externe alarmcentrale, is het Beveiligingsbedrijf nimmer
verantwoordelijk of aansprakelijk voor het functioneren
van die externe alarmcentrale en de onjuistheid van de
door die externe alarmcentrale verstrekte gegevens. De
externe alarmcentrale is verantwoordelijk voor de
registratie en mutatie van de waarschuwingsadressen en
actiepatronen en draagt er zorg voor dat contact wordt
opgenomen met de door Opdrachtgever opgegeven
personen. Voor het geval registratie en mutatie toch door
de alarmcentrale van het Beveiligingsbedrijf plaatsvindt,
geldt het bepaalde in de artikelen 15.2 tot en met 15.11
van deze voorwaarden.
6. Een nodeloze controle zal, ongeacht de oorzaak, als
alarmopvolging worden aangemerkt en aan
Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien het
Beveiligingsbedrijf surveillant op verzoek van
Opdrachtgever naar een object moet komen, terwijl geen
sprake is van een alarmmelding, zal aan Opdrachtgever
eveneens een alarmopvolging in rekening kunnen worden
gebracht.
7. De controles of bezoeken van het Beveiligingsbedrijf aan
een object kunnen deel uitmaken van een ronde die
tevens inspecties van objecten van andere opdrachtgevers
omvat, teneinde de kosten van de beveiliging tot een
redelijk niveau te beperken. Het Beveiligingsbedrijf kan
genoodzaakt zijn om een ander object met spoed te
onderzoeken of assistentie te verlenen waardoor de
controle van het object van Opdrachtgever incidenteel
kan worden vertraagd, onderbroken of overgeslagen.
Voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is van een
dergelijke verhindering is het Beveiligingsbedrijf niet
aansprakelijk.
8. Het Beveiligingsbedrijf is niet aansprakelijk voor
vertragingen van openingen en sluitingen van het object
die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden,
zoals ongewone verkeersdrukte en
weersomstandigheden.
Artikel 19. Objectbeveiliging
1. Objectbeveiliging is een dienst waarbij het
Beveiligingsbedrijf zich verplicht om een
overeengekomen object te beveiligen conform de
Overeenkomst en/of schriftelijke instructies door
Opdrachtgever.
2. Het bepaalde in de artikelen 15.2 tot en met 15.11 en
18.4 tot en met 18.8 van deze voorwaarden is – mutatis
Algemene Leveringsvoorwaarden VEB –PBO versie 2016.1.1 Pagina 7 van 7
mutandis – van overeenkomstige toepassing op de
objectbeveiliging.
3. Het Beveiligingsbedrijf zal de benodigde medewerkers
beschikbaar stellen overeenkomstig een met
Opdrachtgever overeengekomen rooster. Extra uren
zullen Opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden
gebracht. Voor een korte dienst (minder dan drie uur)
wordt tenminste drie uur in rekening gebracht.
4. Indien door het Beveiligingsbedrijf op verzoek van
Opdrachtgever minder uren worden geleverd dan waarin
het rooster voorziet, leidt dat niet tot een vermindering
van de prijs.
5. Het Beveiligingsbedrijf zal de voor het object geldende
reglementen en/of huisregels naleven, voor zover de door
het Beveiligingsbedrijf te verrichten taken dat toelaten.
Artikel 20. Overige diensten
1. Indien het Beveiligingsbedrijf wordt ingeschakeld voor
het leveren van overige beveiligingsdiensten, zal het
Beveiligingsbedrijf alleen kunnen worden aangesproken
op nakoming van de schriftelijk overeen gekomen
diensten of schriftelijk gegeven en door het
Beveiligingsbedrijf aanvaarde instructies van de
Opdrachtgever.
2. Tenzij anders overeen gekomen is Opdrachtgever voor de
overige diensten een redelijke vergoeding verschuldigd
over de volledig duur van de geleverde diensten (op basis
van gewerkte uren) en voor het Beveiligingsbedrijf
gemaakte onkosten. Indien buiten de gebruikelijke
kantoortijden of werkdagen werkzaamheden worden
verricht, of in geval van overuren, worden de bij het
Beveiligingsbedrijf geldende toeslagen toegepast.
3. Het Beveiligingsbedrijf factureert in beginsel aan de hand
van ingevulde tijdstaten. Het Beveiligingsbedrijf is
gerechtigd maar niet gehouden Opdrachtgever te
verzoeken de tijdstaten voor akkoord te tekenen. Indien
Opdrachtgever zulks weigert, heeft het
Beveiligingsbedrijf het recht het aantal door de
medewerkers gewerkte uren zelf vast te stellen
overeenkomstig de opgave van de medewerkers dan wel,
bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op
de overeengekomen duur of naar keuze van het
Beveiligingsbedrijf, in redelijkheid te schatten.
4. De Opdrachtgever dient er voor in te staan dat de
objectiviteit en/of integriteit van het Beveiligingsbedrijf
zal zijn gewaarborgd, bij gebreke daarvan is het
Beveiligingsbedrijf gerechtigd de Overeenkomst zonder
ingebrekestelling onmiddellijk te beëindigen of
ontbinden.
5. Indien overeen gekomen zal het Beveiligingsbedrijf ter
afsluiting van de uitgevoerde opdracht aan de
Opdrachtgever verslag uitbrengen van de resultaten van
de Diensten.of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te