Privacy Verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten
met
Naam Beveiligingsbedrijf : Van Gool Security
Adres : Brieltjenspolder 27c
Postcode / Plaats : 4921 PK Made
Contactpersoon: : G.A.M. van Gool
E-mailadres : info@vangoolsecurity.nl
Grondslag verwerking persoonsgegevens
Van Gool Security verwerkt uw gewone persoonsgegevens in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"). Deze verordening is afgeleid van de
Europese verordening “General Data Protection Regulation” welke op 25 mei 2018 in werking is
getreden en geldt voor de gehele Europese Unie. Op basis van de AVG, kan Van Gool Security
een beroep doen op (één of meer van de) onderstaande grondslagen:
• Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten);
• Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
• Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
• Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst
/personeelsadministratie)
Doeleinden van verwerking
Van Gool Security verwerkt uw persoonsgegevens voor:
de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
• relatiebeheer
• nieuwsbrieven
• product- en dienstontwikkeling
• het bepalen van strategie en beleid
• personeelsadministratie
• sollicitatieprocedure
• aanbiedingen
• het aangaan van onderhouds-, service- en meldkamercontracten
• het plaatsen of verwijderen van door klanten gewenste beveiligingsinstallaties (in de
breedste zin van het woord);
• het afstemmen met projectleiders, beveiligingsverantwoordelijken binnen de organisatie
van onze klanten;
• het factureren en incasseren van rekeningen en overige administratieve handelingen
• het oplossen van storingen aan installaties;
• het garanderen van alarmopvolging bij calamiteiten;
• het inschakelen van hulpdiensten indien nodig;
Algemene Leveringsvoorwaarden VEB versie 2016.1.1 Pagina 2 van 4
Van Gool Security verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen
nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere
overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig
een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om
de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder
deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.
Iedereen kan zich voor onze nieuwsbrief opgeven, we sturen u dan regelmatig nieuws per mail.
Deze nieuwsbrieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen volgen hoeveel mensen
onze nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. We registreren niets op
naam, we gebruiken alleen algemene informatie om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De
nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief.
Bij het bezoeken van de website van Van Gool Security zullen zonder uw toestemming geen
persoonsgegevens door Van Gool Security worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die
geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop de website
van Van Gool Security wordt gebruikt (cookies).
Verstrekken van persoonsgegevens
Van Gool Security heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op
te nemen om de plichten van Van Gool Security voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten
te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan. Indien u geen gegevens zou
verstrekken, kan Van Gool Security haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn.
Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een
overeenkomst met Van Gool Security. Daarnaast gebruikt Van Gool Security uw gegevens om
contact op te nemen om uw opdracht/reservering te bespreken, waar u wellicht prijs op zou
kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen
aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).
Ontvangers van persoonsgegevens
Van Gool Security verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt Van Gool
Security alleen voor de verwerking en ontwikkeling van de producten en diensten van Van Gool
Security. De database van Van Gool Security is goed beveiligd volgens Europese normen. Een
beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (domeinnaamregistratie,
indien nodig voor invordering), voor doeleinden die nodig zijn om diensten te kunnen leveren en
nakoming van de gemaakte overeenkomst. Met de “derden” waar Van Gool Security gebruik van
maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkings)overeenkomsten tot
grondslag.
Verstrekking aan derden
Om op efficiënte en effectieve wijze onze bedrijfsactiviteiten te realiseren, werken wij samen met
externe partijen waaronder ICT leveranciers aan kantoorautomatisering, ERP software,
aannemers en aanbieders van meldkamercontracten. Indien deze andere partij of instantie
persoonsgegevens voor ons verwerkt of ontvangt, moet deze partij een verwerkersovereenkomst
Algemene Leveringsvoorwaarden VEB versie 2016.1.1 Pagina 3 van 4
tekenen waarin precies is vermeld welke gegevens zij moeten verwerken en hoe zij de gegevens
beveiligen. Op deze wijze borgen we voor een heel belangrijk deel dat externen net zo zorgvuldig
met persoonsgegevens omgaan als Van Gool Security.
Wij maken uitsluitend gebruik van in Nederland of Europa gevestigde partners waardoor er geen
afzonderlijke afspraken behoeven te worden gemaakt om aan de AVG te voldoen.
Bewaren gegevens
Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van de overeenkomst welke
Van Gool Security met u heeft en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in de
archieven van Van Gool Security. Nieuwsbriefgegevens worden bewaard zolang u daar
toestemming voor heeft gegeven, zodra een uitschrijving voor een nieuwsbrief is ontvangen,
zullen wij de gegevens verwijderen. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.
Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de
sollicitatieprocedure. Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of
toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.
Gegevensbeveiliging
Van Gool Security maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming
van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld
toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Van Gool Security maakt dan ook gebruik een
SSLbeveiligingscertificaat.
Van Gool Security maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit
bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende
veiligheidsnormen.
Cookies
Van Gool Security maakt op haar website eventueel gebruik van twee soorten cookies:
• Functionele cookies: Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te
besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of
als u navigeert op een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en
voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer
bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies,
waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die
eerder hebt ingesteld.
• Analytics cookies: Van Gool Security maakt gebruik van analytische cookies (Google
analytics). Door middel van deze cookies krijgt Van Gool Security inzicht in het gebruik
van de website van Van Gool Security. De informatie die hiermee verkregen wordt,
analyseert Google voor Van Gool Security. De privacy van de bezoeker blijft met deze
analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kan de website van Van Gool Security
geoptimaliseerd worden, waardoor de gebruikerservaring voor u als bezoeker kan worden
verbeterd. Google is een Amerikaans bedrijf, die haar gegevens op Amerikaanse servers
opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes. Bij Van Gool
Security worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw
Algemene Leveringsvoorwaarden VEB versie 2016.1.1 Pagina 4 van 4
browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor
kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van
interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.
Links naar andere websites
De internetpagina's van Van Gool Security bevatten mogelijk links naar andere websites. Van
Gool Security is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Van
Gool Security vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de
betreffende website.
Meldplicht datalekken
Van Gool Security zal in geval van een datalek, dit direct melden aan de Autoriteit
Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack).
Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart
worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.
Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar
U mag Van Gool Security vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt
u Van Gool Security verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit
kunt u doen door contact met Van Gool Security op te nemen via info@vangoolsecurity.nl. Na
ontvangst van uw verzoek wordt dit getoetst om te bezien of en op welke wijze we gevolg
kunnen geven aan uw verzoek zulks gelet op onze wettelijke verplichtingen en ons belang. U
kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om
gegevens te verwerken intrekken. Van Gool Security zal uw bezwaar/verzoek tot intrekking
toetsen. Hierbij kijkt Van Gool Security naar haar wettelijke verplichtingen en haar redelijke
belang. Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht
indienen op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Kredietwaardigheid
De mogelijkheid bestaat dat Van Gool Security onderzoek doet naar de kredietwaardigheid
voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek
komt, kan Van Gool Security ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Van Gool
Security kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs
werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.
Wijzigingen
Van Gool Security behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.
De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van de website van Van Gool
Security: www.vangoolsecurity.nl.